Con người & Sản xuất

Những đồng cừu hay những vườn nho rộng khắp và hơn thế nữa…